​​​​สินเชื่อรถ (รถใหม่)

ออกรถใหม่ป้ายแดง
หรือ BIG BIKE คันโก้
ดอกเบี้ยต่ำผ่อน​ชิล

Linked Slide

​เลือกเงินดาวน์ที่ต้องการ
ผ่อนง่าย จ่ายสบาย ๆ

ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที

เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามใจ สูงสุด

ตั้งแต่ 12 - 84 เดือน


ไม่เสียค่าปรับเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด พร้อมรับส่วนลดดอกเบี้ย 50%*

*ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

สามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อให้ผู้อื่นได้

โดยผู้รับสิทธิ์โอนจะได้เป็นผู้เช่าซื้อรถแทน


รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์​

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ​รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดตั้งในประเทศไทย
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/เอกสารประกอบอาชีพ (กรณีเจ้าของกิจการ)

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/เอกสารประกอบอาชีพ (กรณี​เจ้าของกิจการ)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
​​

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) หมายถึงอะไร ?
การชำระค่างวดแบบต้นงวดและปลายงวด แตกต่างกันอย่างไร ?
การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ คืออะไร ?
สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?